GÜNCEL DUYURULAR

ORAN Kalkınma Ajansı 3 farklı program olarak Mali Destek programını ilan etmiştir.

1-)        Programın genel amacı; “İmalatta Ar-Ge ve yenilikçiliğin ön plana çıkarılması, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması için TR72 Bölgesi’nde endüstrileşmenin artırılması ve katma değeri yüksek ürün imalatı için Bölge sanayisinin desteklenmesi” dir.

Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik Mali Destek Programı’nın yukarıdaki amaç çerçevesinde belirlenen öncelikleri:

Öncelik 1. TR72 Bölgesi’nde Ar-Ge ve yenilikçiliğin desteklenmesi

Öncelik 2. TR72 Bölgesi’nde patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka gibi fikri mülkiyet haklarının imalat sanayinde yaygınlaştırılması

Öncelik 3. Sivas ve Yozgat illerinde ürün çeşitlendirmesinin sağlanması ve üretimde kapasitenin artırılması

Programın Adı

ENDÜSTRİYEL GELİŞİM VE VERİMLİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Referans Numarası

TR72/18/EGV

Toplam Bütçe

10.000.000 ₺

Asgari/ Azami Destek Miktarı

50.000 ₺/500.000 ₺

Asgari/ Azami Destek Oranı

20 %/50 %

Azami Proje Süresi

12 Ay

Programa Özel Düzenlemeler

  • Ajans tarafından yürütülmüş olan mali destek programlarından yararlanmayan (sözleşme imzalamayan) KOBİlere ilave puan verilecektir.
  • Öncelik 3 kapsamında sunulacak projelerin uygulama yerleri Sivas ve Yozgat il sınırları içerisinde olmak zorundadır.

KAYS üzerinden proje başvuruları için son başvuru tarihi 16.03.2018 saat 23.50 olarak belirlenmiştirTaahhütnamenin Ajansa teslim edilmesi için son tarih 23.03.2018 saat 18.00’dir.

Başvuru sahiplerinin KAYS sistemine kayıt olmaları, başvurularını online olarak doldurmaları, KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin Başvuru Rehberi’nde yazdığı şekilde e-imza ile imzalamaları veya e-imza ile imzalanmadığı hallerde ıslak imzalı ve matbu olarak Ajansa sunmaları gerekmektedir.

2-)

Programın genel amacı; “Merkez ve kırsal alanlarda sosyal ve kentsel altyapının geliştirilmesi, dezavantajlı kesimlerin sosyal hayata dahil olmalarının sağlanması” dır.

Kentsel Ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı’nın yukarıdaki amaç çerçevesinde belirlenen öncelikleri:

Öncelik 1.Dezavantajlı grupların sosyal uyum ve toplumsal hayata katılım düzeylerinin artırılması,

Öncelik 2. Eğitimde modern teknik, yöntem ve uygulamaların yaygınlaştırılması

Öncelik 3. Akıllı Şehir uygulamaları ile yaşam kalitesinin arttırılması

olarak belirlenmiştir.

Programın Adı

KENTSEL VE SOSYAL ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Referans Numarası

TR72/18/KSA

Toplam Bütçe

8.000.000 ₺

Asgari/ Azami Destek Miktarı

50.000 ₺/500.000 ₺

Asgari/ Azami Destek Oranı

25 %/75 %

Azami Proje Süresi

24 Ay

Programa Özel Düzenlemeler

  •  Ajans tarafından yapılmış olan TR72 Alt Bölge çalışmasına göre hazırlanan tablolarda belirtilen alt bölgelerde uygulanan projelere ilave puan verilecektir.
  • Program önceliklerinden 3. Önceliğe başvuran Başvuru Sahipleri, diğer öncelikleri seçemeyeceklerdir.

 

KAYS üzerinden proje başvuruları için son başvuru tarihi 16.03.2018 saat 23.50 olarak belirlenmiştirTaahhütnamenin Ajansa teslim edilmesi için son tarih 23.03.2018 saat 18.00’dir.

3-)

Programın genel amacı; “Tarımda çeşitliliğin ve katma değerin artırılması, tarım altyapısının güçlendirilmesi ve modernizasyonu, yenilenebilir enerji kaynaklarının tarım alanında kullanılması ile TR72 Bölgesi’nde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması” dır.

Yeni Ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları Mali Destek Programı’nın yukarıdaki amaç çerçevesinde belirlenen öncelikleri:

Öncelik 1. Tarımsal altyapının güçlendirilmesi ve modernizasyonu

Öncelik 2. Yenilenebilir enerji uygulamalarının tarım alanında kullanılması

Öncelik 3. Tıbbi ve aromatik bitki üretiminin yaygınlaştırılmasına yönelik altyapı kurulumunun desteklenmesi

olarak belirlenmiştir.

Programın Adı

YENİ VE YENİLENEBİLİR TARIM UYGULAMALARI MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Referans Numarası

TR72/18/YTU

Toplam Bütçe

9.000.000 ₺

Asgari/ Azami Destek Miktarı

40.000 ₺/400.000 ₺

Asgari/ Azami Destek Oranı

25 %/75 %

Azami Proje Süresi

24 Ay

Programa Özel Düzenlemeler

  • Ajans tarafından yapılmış olan TR72 Alt Bölge çalışmasına göre hazırlanan tabloda belirtilen alt bölgelerde uygulanan projelere ilave puan verilecektir.

 

KAYS üzerinden proje başvuruları için son başvuru tarihi 16.03.2018 saat 23.50 olarak belirlenmiştirTaahhütnamenin Ajansa teslim edilmesi için son tarih 23.03.2018 saat 18.00’dir.

Başvuru sahiplerinin KAYS sistemine kayıt olmaları, başvurularını online olarak doldurmaları, KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin Başvuru Rehberi’nde yazdığı şekilde e-imza ile imzalamaları veya e-imza ile imzalanmadığı hallerde ıslak imzalı ve matbu olarak Ajansa sunmaları gerekmektedir.

Uzmanlarımız ile iletişime geçerek destek alabilirsiniz.